Schwarzseekopf (o), Hochgrubenkopf (ru), Stanitzkopf (lu)