Kaltem Berg (Mrzla Gora) und Großer Frau (Velika Baba).