Ausblicke vom Gipfelkamm, Blick zum Kammspitz (kl.B.li.u.)